piątek, 13 grudnia 2019

Umowy śmieciowe – umowy bezwartościowe, czyli dlaczego nie warto zawierać umowy zlecenia czy umowy o dzieło zamiast umowy o pracę

Umowy śmieciowe – umowy bezwartościowe, czyli dlaczego nie warto zawierać umowy zlecenia czy umowy o dzieło zamiast umowy o pracę


Autor: Małgorzata Górska


Z początkiem października ruszył projekt Syzyf w ramach kampanii społecznej STOP UMOWOM ŚMIECIOWYM. Jego celem jest edukacja młodych ludzi – przyszłych pracowników - w zakresie prawa pracy i zawieranych z pracodawcami umów cywilnych oraz wynikających z nich konsekwencji.


Niewiele osób wie, z czym wiążą się tzw. umowy śmieciowe. Tymczasem jest to bardzo ważny i wrażliwy społecznie temat.

Osobie podpisującej umowę o pracę w oparciu o przepisy kodeksu pracy zagwarantowana jest ochrona polegająca na uprzywilejowaniu pracownika jako słabszego ekonomicznie i socjalnie w stosunku do pracodawcy. W wielu przypadkach podczas ustalania warunków zatrudnienia pracodawcy wykorzystują swoją silniejszą pozycję. Treść umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy zlecenie, zawieranych z pracownikami zamiast umowy o pracę, wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Ich negocjowanie umożliwia narzucanie niekorzystnych warunków np. w zakresie składników wynagrodzenia, zwrotu wydatków, wysokości prowizji, okresów wypowiedzenia.

Kodeks pracy rozróżnia umowę na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy i na okres próbny. Standardem powinna być umowa na czas nieokreślony, ponieważ w najwyższym stopniu zapewnia stabilizację sytuacji pracownika.

Umowa o dzieło jest umową o wykonanie konkretnej rzeczy (dzieła), np. namalowanie obrazu. Jeśli zamawiający dzieło zakwestionuje rezultat pracy, to dochodzenie wynagrodzenia jest znacznie bardziej skomplikowane w porównaniu z pracowniczą drogą uzyskiwania należnego wynagrodzenia. Podobnie rzecz się ma z umowami zlecenie, gdzie zleceniobiorca odpowiada nie za skutek, lecz za należytą staranność wykonywanych czynności. Również tu wynagrodzenie należy się dopiero po zakończeniu zlecenia, a uzyskanie zapłaty od nieuczciwego zleceniodawcy jest długotrwałe i uciążliwe” – mówi radca prawny Ewa Duralak

Na podstawie umowy o pracę pracownik wykonuje pracę przy użyciu narzędzi i materiałów należących do podmiotu zatrudniającego, będącego organizatorem pracy i to pracodawca ponosi gospodarcze ryzyko pracy. Pracownik korzysta z przepisów chroniących jego życie i zdrowie, jak np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Taką rolę pełnią też normy o ochronie pracy kobiet i młodocianych. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców sprawowany jest przede wszystkim przez Państwową Inspekcję Pracy. Kodeks pracy reguluje też przypadki karania pracodawcy grzywną za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Pracownik ma w zasadzie nieograniczoną swobodę wypowiadania umowy o pracę. Natomiast, pracodawca jest w tym względzie ograniczony przez konieczność konsultacji ze związkami zawodowymi i kontrolę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Sąd pracy. „Kodeks pracy gwarantuje płatny okres wypowiedzenia umowy, gdy tymczasem umowy cywilne można rozwiązać z dnia na dzień. Pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Zatrudniony na podstawie umowy o dzieło nie otrzymuje też świadczeń socjalnych, zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma prawa do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia, ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia chorobowego i związanych z tym zasiłków chorobowych. Nie ma też ubezpieczenia wypadkowego, a w konsekwencji prawa do odszkodowania za wypadek przy pracy. Wykonawców nie dotyczą również wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Dodatkowo kodeks pracy gwarantuje przywileje związane z macierzyństwem, chorobami czy poszukiwaniem pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych do tych świadczeń również nie mają prawa” – mówi koordynator akcji Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku.

W razie wyrządzenia szkody pracodawcy, wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń, podczas gdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę odpowiada do wysokości 3-krotnego wynagrodzenia miesięcznego. Umowy cywilnoprawne służą jednorazowej współpracy, natomiast umowy o pracę regulują długotrwałą współpracę.

Istotna jest też kwestia odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Pracodawca ma obowiązek zapłaty odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracownika z winy pracodawcy, z powodu mobbingu, niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa, naruszenia wobec pracownika zasady równego traktowania i zadośćuczynienia pieniężnego w związku z rozstrojem zdrowia spowodowanym mobbingiem. Również na płaszczyźnie sporów pracowniczych pracownik znajduje się pod szczególną ochroną prawa pracy, może on bowiem wziąć udział w postępowaniu pojednawczym prowadzonym w zakładzie pracy na koszt pracodawcy. Treść ewentualnej ugody zawartej przez pracownika z pracodawcą kontroluje Sąd i jeżeli będzie ona krzywdząca dla pracownika, to Sąd jej nie zatwierdzi. Z kolei w postępowaniu sądowym pracownik korzysta z pomocy Sądu w zakresie pouczeń co do podejmowanych kroków prawnych jak i ze zwolnienia z opłat sądowych.

Z wyżej wymienionych powodów nie warto zawierać umowy zlecenia czy umowy o dzieło zamiast umowy o pracę.


Kamila Nowakowska
PR Solution

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Arabista i bohemista mogą czuć się docenieni

Arabista i bohemista mogą czuć się docenieni


Autor: Alexia


Absolwenci takich kierunków jak bohemistyka, czy arabistyka postrzegani byli przez długie lata jako pasjonaci w swojej dziedzinie, całkowicie lub niemal całkowicie oderwani od realiów rynku pracy i prognoz zatrudnienia dla lingwistów nie-anglistów.


Wreszcie przyszedł czas na to, by uważniej przyjrzeć się motywacjom abiturientów na rzadko spotykanych lingwistycznych kierunkach. Okazuje się, że mnóstwo międzynarodowych korporacji z radością przyjmuje dziś do swojego zespołu osoby legitymujące się znajomością wspomnianych wyżej języków. Wystarczy przejrzeć oferty pracy sygnowane przez te podmioty.

Pismo arabskieOprócz arabskiego i czeskiego poszukiwany jest też język chiński. Osoba, która podejmie się niełatwego zadania opanowania gramatyki chińskiej, może w zamian liczyć na propozycje z wielu stron. Przykładowo, nie brakuje agencji reklamowych czy koncernów medialnych zainteresowanych wejściem na rynek wschodni. Oczywiście, warto wspomnieć, że czynnikiem gwarantującym objęcie danego wakatu jest posiadanie dodatkowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy. W sektorze biznesowym nie obędzie się bez znajomości procedur prawa międzynarodowego. Poza tym wskazane jest doświadczenie, przynajmniej na stanowisku trochę zbliżonym do obejmowanego. Optymistycznie natomiast nastraja za to fakt, że osoby władające językiem chińskim mogą liczyć na ponadprzeciętnie wysokie zarobki i bardzo dobre oferty pracy.

Zdaniem znawców polityki rekrutacyjnej, polskie firmy zdecydowane są też sporo zapłacić osobom posługującym się biegle językiem szwedzkim, holenderskim czy arabskim. O pracowników z takimi kwalifikacjami starają się polskie firmy z obcym kapitałem, choć nie jest to żadną regułą. Przykładowo w komunikacji biznesowej z krajami wschodnimi (Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia) doskonale radzą sobie osoby władające wyłącznie językiem angielskim. Gwoli wzmocnienia swoich atutów można posłużyć się językiem rosyjskim, ale mało kto oczekuje opanowania języka estońskiego, czy litewskiego.

Osobom, które chcą podnieść swoją pozycję rynkową dzięki znajomości języków obcych, doradza się staranne rozważenie przewidywanych okoliczności używania drugiego języka. Wiele zależy od branży, w której kształci się dana osoba i perspektyw rozwoju gospodarczego, wiązanych z firmami, w których dana osoba mogłaby znaleźć zatrudnienie. Warto poczytać o strategiach rozwoju danych podmiotów i planowanych miejscach dalszej ekspansji handlowej. Trafnie namierzony obcy język jako cel kolejnych lingwistycznych studiów może z czasem przynieść spore profity finansowe. Warto jednak pamiętać o tym, ze wzrost wynagrodzenia tym jest wyższy, im lepiej eksponowane jest stanowisko danej osoby. Zdarza się, że pracownik władający dobrze aż trzema obcymi językami ma zaledwie minimalnie wyższą pensję od kolegi na tym samym stanowisku, pozbawionego atutów tego rodzaju. Tego typu historie powinny być przypominane ku przestrodze, by języki obce zgłębiać w sposób rozważny i przemyślany. Trzeba mieć zawsze na uwadze wszechstronny rozwój własnej osoby, a rożnego rodzaju kompetencje najlepiej jest traktować jako łańcuch powiązanych ze sobą umiejętności. Im więcej powiązań uda się odnaleźć, tym lepsza sytuacja kandydata na rynku pracy.


Praca Warszawa

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Tatuś czy mamusia na urlopie wychowawczym?

Tatuś czy mamusia na urlopie wychowawczym?


Autor: Pierwiastka


Urlop wychowawczy to bezpłatny okres wolny od pracy, który przysługuje zarówno młodej mamie, jak i tacie. Coraz częściej to właśnie mężczyźni decydują się na tę formę spędzania czasu z dzieckiem.


Czasem wzięcie urlopu przez tatę jest bardziej praktyczne. Bywa tak wtedy, jeśli jedynie on jest zatrudniony na umowę o pracę, bo tylko taka forma zatrudnienia umożliwia skorzystanie z niego. Jeśli mama również pracuje, ale jej umowa ma charakter cywilno-prawny (umowa zlecenie, o dzieło), jej niestety urlop wychowawczy nie przysługuje. Dlatego właśnie coraz częściej i tatę można zobaczyć z dzieckiem, podczas gdy mama jest w pracy.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy może trwać do trzech lat, jednak nie dłużej, niż do momentu, gdy dziecko ukończy czwarty rok życia. Można go rozkładać na kilka krótszych czasowo okresów. Praktycznym rozwiązaniem więc będzie wzięcie urlopu przez ojca na pewny czas, po którym to matka go przejmie i to ona pozostanie z dzieckiem w domu.

Jest to metoda coraz częstsza w dzisiejszych czasach, gdy każdy zaangażowany pracownik chce wrócić do pracy jak najszybciej. Czasem bywa i tak, że mimo wielkiej miłości do dziecka, ma się już dość spędzania z nim w domu całych dni.

W jaki sposób otrzymać urlop wychowawczy?

Urlopu wychowawczego udziela pracodawca na podstawie wniosku, który musi wypełnić rodzic. Wniosek o urlop wychowawczy musi zawierać czas trwania urlopu, a także okres (jeśli takowy był) wcześniejszej jego części. Konieczne jest też oświadczenie drugiego rodzica o tym, że nie będzie się starał o tę formę zapomogi w tym czasie.

Jak wygląda kwestia zwolnienia?

Pracownik na urlopie wychowawczym podlega szczególnej ochronie, dlatego nie można go zwolnić w tym czasie. Jest to możliwe tylko w przypadku upadłości firmy lub jej likwidacji. Rozwiązanie umowy o pracę może również nastąpić wtedy, gdy zawini pracownik – na przykład, gdy popełni przestępstwo uniemożliwiające mu dalszą pracę na danym stanowisku lub gdy naruszy podstawowe obowiązki pracownicze.


Przeczytaj inne artykuły na LinkBaby.pl i przestudiuj dokładnie kalendarz ciąży

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co to jest świadectwo pracy i komu przysługuje?

Co to jest świadectwo pracy i komu przysługuje?


Autor: Andrzej Konieczny


Świadectwo pracy to jedno z tych pojęć z dziedziny prawa pracy, które przyswoić powinien sobie każdy pracownik. Co musi ono zawierać oraz komu przysługuje możliwość ubiegania się o nie?


Zacząć wypada od tego, iż za świadectwo pracy uważa się dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w sytuacji gdy stosunek pracy, jaki między nimi zachodził, wygasł lub został rozwiązany. Powinno ono zawierać takie informacje jak:

 • Okres w jakim wykonywano pracę,
 • Rodzaj wykonywanej pracy,
 • Zajmowane stanowisko,
 • Sposób ustania stosunku pracy,
 • Wszystkie informacje niezbędne do sprecyzowania i zdefiniowania uprawnień pracowniczych i uprawień z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • Adnotacje dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę w związku z przepisami o postępowaniu pracowniczym.

Jeśli pracownik tego zażąda, wówczas w dokumencie winna się znaleźć informacja o wysokości wynagrodzenia i jego składnikach, a także nabytych kwalifikacjach. Kopia jest przechowywana w aktach osobowych danej osoby. Co do zasady, świadectwo nie może zawierać jakichkolwiek treści oceniających pracownika.

Wszystko to określa oczywiście Kodeks Pracy oraz rozporządzenie, wydane na jego podstawie, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282).

Dokument nie może być obwarowany zastrzeżeniem, iż zostanie wydany dopiero po rozliczeniu z pracownikiem. Jeśli ten ostatni umrze, wówczas żądać wydania dokumenty może członek jego rodziny bądź spadkobierca.

Jak więc wynika z przepisów ustawy Świadectwo Pracy jest dokumentem, który pracodawca musi wystawić pracownikowi, ponieważ dzięki niemu jest on w stanie uzyskać odpowiednie świadczenia związane z urlopem, a także przyszłą emeryturą. Nie może ono absolutnie zawierać jakichkolwiek ocen pracownika, a także, jeśli sobie tego nie życzy, danych o wynagrodzeniu.

Świadectwo pracy przysługuje tylko osobom, które nawiązały stosunek pracy z pracodawcom. Dokumentu takiego nie otrzymają pracownicy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, dzieła czy też współpracy B2B (własna działalność gospodarcza). Przysługuje on osobom zatrudnionym w agencji pracy tymczasowej, w tym wypadku jednak jest obwarowane pewnymi zastrzeżeniami.


Kiedy pracownik agencji pracy tymczasowej powinien otrzymać świadectwo pracy?

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak zorganizować spotkanie firmowe krok po kroku

Jak zorganizować spotkanie firmowe krok po kroku


Autor: Greta Rozmysłowicz


Integracja pracowników w przedsiębiorstwach jest niezwykle istotna. Wpływa bowiem na jakość wykonywanej pracy i budowanie ważnych dla funkcjonowania firmy relacji. Jednak, by spotkanie firmowe przyniosło pożądane efekty należy je w odpowiedni sposób zorganizować


Krok 1. Stwórz odpowiedni plan

Impreza firmowa, konferencja czy bankiet – organizacja tych wydarzeń wymaga bardzo dużych umiejętności zsynchronizowania wielu działań, planowania, koordynowania i realizowania poszczególnych zadań. Dlatego też zorganizowanie takiego wydarzenia powinno rozpocząć się od stworzenia rzetelnego planu i opracowaniu budżetu.

Profesjonalnie zorganizowana spotkanie firmowe wiąże się z wyborem wielu istotnych elementów. Dlatego też w planie nie może zabraknąć:

 • wyboru odpowiedniej lokalizacji,
 • stworzeniem agendy spotkania,
 • załatwienie fachowej obsługi dla zakwaterowanych gości,
 • dobór cateringu,
 • organizacji transportu.

Pamiętaj! Organizując po raz pierwszy takie wydarzenie korzystaj tylko z profesjonalnych usług. Doświadczenie i zorganizowanie pracowników czy obsługi danego miejsca z pewnością zakryją pewne niedociągnięcia, które mogą się pojawić.

Krok 2. Przejdź do wykonania

Posiadając dopracowany plan odpowiednio wcześniej warto przejść do wykonywania odpowiednich telefonów i rozpoczęcia rezerwowania terminów. Bardzo istotne jest, aby imprezę firmową zacząć organizować odpowiednio wcześniej, ponieważ terminy wybranych lokalizacji mogą być zarezerwowane znacznie wcześniej.

Jeśli na tym etapie organizowania imprezy nie radzimy sobie z synchronizowaniem wielu spraw organizacyjnych warto do pomocy zatrudnić agencje, która zajmuje się profesjonalnym organizowaniem tego typu imprez.

Krok 3. Kontrolowanie wszystkich działań

Wprowadzając plan wydarzenia firmowego w życie należy stale kontrolować jego etapy. Zlecenie wykonania danego zadania nie może pozostać bez naszej kontroli. Koordynowanie danych zadań znacznie ułatwia wybór odpowiedniego miejsca, w którym odbywać się będzie wydarzenia. Fachowa, miła i współpracująca z nami obsługa w trakcie organizowania takich wydarzeń jest na wagę złota.

Organizowanie wydarzeń firmowych nie musi być trudnym zadaniem. To czy dane wydarzenie się powiedzie czy też nie, w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo profesjonalnie podejdą do realizacji nasi podwykonawcy. Dlatego też warto korzystać z usług prawdziwie profesjonalnych usług.


Artykuł powstał przy współpracy z serwisem https://www.salebiznesowe.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.